POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych – Polityka prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych – Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Sklepu Internetowego – Sklep Flamberg (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych: Fundację Flamberg, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Grunwaldzka 3E/12, NIP 63442858887, REGON 363971722, wpisaną do rejestru fundacji i stowarzyszeń i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której własnością jest sklep internetowy Sklep Flamberg.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konwent@flamberg.pl

Dane zbierane podczas rejestracji oraz w toku zakupu przedmiotów w Sklepie Flamberg będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Klientom zalogowania się do naszego systemu, dostarczenia zakupionych Produktów oraz, jeśli dane dotyczą uczestnictwa w Konwencie Flamberg, do wpisania na listę osób, które mogą być Uczestnikami Konwentu Flamberg.

Rejestracja jest niezbędna, aby móc dokonać zakupu.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu założenia konta i realizacji zamówień, jeśli udostępniono lub uzgodniono wysyłkę zamiast odbioru w trakcie Konwentu Flamberg; dane będą powierzone w celu realizacji usługi kurierskiej
 • w celu zrealizowania lub potwierdzenia dokonania płatności za zakup dokonany w Sklepie Flamberg. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia wskazanej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest niezbędne, aby móc dokonać zakupu
 • w celach rozliczeniowych – do wystawienia i wysłania na podany adres mailowy faktury potwierdzającej zakup Produktu
 • w celach marketingowych, w zależności od wybranej przez Klienta opcji związanej z wykorzystywaniem wizerunku
 • w celu przekazywania drogą elektroniczną i tradycyjną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sklep Flamberg. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili, wypisując się z niego.

Kontaktując się ze Sklepem Flamberg za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej, Klienci przekazują następujące dane:

imię,

nazwisko,

adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),

numer telefonu,

adres e- mail.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji – o konieczności dokonania wpłaty, dokument księgowy – fakturę potwierdzająca zakup i inne dokumenty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania oraz do realizacji transakcji.

Prawa dostępu do danych

Każdy Klient po zalogowaniu się do sklepu i wybraniu sekcji Dane adresowe może wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu.

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do zmiany, poprawienia lub usunięcia swoich danych użytych do transakcji zakupu po upływie ustawowego okresu przechowywania dokumentów.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Cel przetwarzania danych

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może wywierać na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły);

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. dostępu do historii zakupów oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przygotowanie listy Uczestników Konwentu Flamberg;
 • przetwarzanie informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu przygotowania zaszyfrowanej listy Uczestników; dane przechowywane są w bazach chronionych hasłami; 
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

Dane pozyskiwane przez Administratora

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego :

 • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego;
 • Dane Osobowe podane w celu i w związku z ich przekazywaniem podczas składania reklamacji;
 • Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
 • inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

Zakres niezbędnych danych do realizacji zamówienia i konsekwencje braku ich podania

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu, na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną, lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newsletter, jeżeli taki będzie kierowany do Klientów. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Profilowanie – dopasowanie do Klienta najlepszej możliwej oferty.

Administrator nie profiluje oferty. 

Gwarancja bezpieczeństwa

W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Klientów Sklepu Flamberg, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny pilnujemy ich przed dostępem do osób trzecich. Ograniczamy ilość osób, które mają dostęp do powierzonych nam danych.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Klientach podmiotom trzecim.

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych ( w tym Danych Osobowych), jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Dostęp do baz danych, w których znajdują się informacje o klientach, mają wyłącznie pracownicy Fundacji lub osoby upoważnione do tego przez Fundację. Dostęp jest zamknięty i wymaga hasła dostępu. Nie przechowujemy haseł dostępu użytkowników.

Numery kart kredytowych oraz numery CVV nie są zbierane w naszej bazie danych, transakcje wykorzystujące dane kart są przetwarzane przez firmę zewnętrzną.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link „Wyloguj się” widoczny w prawym panelu sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem.

Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez adres mailowy konwent@flamberg.pl.

W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności Sklepu Flamberg, poinformujemy Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.