Przedmiot

Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego SKLEP FLAMBERG, składania zamówień dotyczących Produktów, dostarczania i zapłaty ceny za Produkty, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Konsumentów.

2. Definicje

Sklep Flamberg – platforma zakupowa, która jest własnością Fundacji Flamberg, z siedzibą w  Mysłowicach, ul.  Krakowska 7/3 41-400, NIP 63442858887, REGON 363971722 wpisanej do rejestru fundacji i stowarzyszeń i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której własnością jest sklep internetowy Sklep Flamberg.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Sklep Flamberg nie przewiduje sprzedaży na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, z uwagi na specyfikę i konieczność osobistego uczestnictwa w wydarzeniach, na które można zakupić bilet.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkty – towary oferowane przez Sklep Flamberg w Serwisie, w tym odzież, akcesoria itp. oraz bilety wstępu uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniu;

Rejestracja– proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz składania i realizacji Zamówień;

Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sklep Flamberg, dostępny pod adresem https://flamberg.pl/sklep);

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów na odległość;

Wejściówka – Produkt uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Sklep Flamberg, w tym w szczególności uczestnictwa w Wydarzeniu w opcji jednodniowej (od przyjazdu w danym dniu do godz.10.00 dnia następnego) lub w opcji uczestnictwa w całym Wydarzeniu

Wydarzenie – Konwent Flamberg lub inne odpłatne wydarzenie, na które w ramach Sklepu Flamberg udostępniono Wejściówki umożliwiające i uprawniające do udziału w Wydarzeniu w wybranej opcji

Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w Serwisie.

Legitymacja studencka – legitymacja poświadczająca status studenta, wydana przez szkołę wyższą.

3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://flamberg.pl/sklep/moje-konto/. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne, uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając na odpowiednie pola dostępne w Serwisie.
 2. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.
 4. W zakresie dopuszczonym przez prawo Sklep Flamberg nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
 5. W celu przeglądania oferty Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.
 6. Dokonywać zakupów w Serwisie mogą Klienci, którzy uprzednio dokonali Rejestracji, jak również pozostali Klienci, po podaniu podczas procedury zakupu odpowiednich danych.

4. Zamawianie Produktów; cena; metody płatności

 1. Do złożenia zamówienia na Produkt niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Opcjonalnie, Klient może wskazać dodatkowe życzenia w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z dostępnymi w Serwisie możliwościami, w szczególności inne miejsce dostawy niż miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta, zgłoszenie woli otrzymania faktury itp.
 4. Akredytacja ze zniżką studencką przeznaczona jest dla osób z ważną legitymacją studencką do 26 roku życia.
 5. Dokonując zakupu Produktu należy wybrać jego odpowiednie opcje, opisane w Serwisie, takie jak rozmiar, kolor itp. W przypadku Wejściówek, należy dokonać wyboru ilości dni, w zależności od rodzaju i zakresu usługi, którą Klient chciałby nabyć, i ewentualnie dokonać wyboru dodatkowych opcji, jeśli zostały udostępnione w ramach serwisu.
 6. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 7. Płatność za Produkty jest możliwa przy użyciu dostępnych w Serwisie metod płatności elektronicznych, w tym w szczególności poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy lub za pośrednictwem serwisu PAYU. Usługa płatnicza jest oferowana Klientowi przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem płatności PayU i go zaakceptować.
 8. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności za Produkt, Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany na koncie Klienta lub podczas procedury składania Zamówienia, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 9. Z zastrzeżeniem art. 4, p. 6, zamówienie nie opłacone w ciągu 14 dni kalendarzowych (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie Fundacji) zostanie automatycznie anulowane.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Flamberg dotycząca zakupu Produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu lub kodeksu cywilnego. W przypadku zakupu Wejściówek, umowa wygasa również z chwilą odbycia się Wydarzenia, bez dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron. Daty ważności Wejściówki zależą od daty Wydarzenia oraz daty dokonania akredytacji na Wydarzeniu w razie Wejściówki krótszej niż całe Wydarzenie. Niewykorzystane Wejściówki nie podlegają zwrotowi..
 11. Przedmiotem umowy sprzedaży w Serwisie są Produkty, których główne cechy są podane w Serwisie. Ceny Produktów wskazane w Serwisie nie zawierają podatku VAT z uwagi na to, że Fundacja Flamberg jest zwolniona z obowiązku jego zapłaty oraz naliczania. Przed złożeniem Zamówienia w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu, a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Produkt i koszt dostawy

5. Dostawa; jakość Produktów

 1. Czas realizacji Zamówienia na Produkt wynosi do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas realizacji obowiązuje w razie wskazania takiej możliwości w Serwisie, a co do zasady dostawy w są realizowane w dacie Wydarzenia.
 2. Jeśli opcja dostawy to przewiduje, to Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Wejściówki są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia. Klient otrzymuje kod QR, dzięki któremu na zasadach anonimizacji i z najwyższą ochroną danych osobowych dokonuje akredytacji i realizacji Wejściówki. Przy akredytacji na Wydarzenie niezbędne jest również okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przy zakupie akredytacji ze zniżką studencką podczas akredytacji w trakcie Wydarzenia niezbędne jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej. Brak lub odmowa okazania ważnej legitymacji studenckiej skutkuje utratą prawa do naliczonej zniżki.
 4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Sklep Flamberg wyśle powiadomienie do Klienta na wskazany adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków w całości.
 5. Sklep Flamberg przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z Sklepem Flamberg. Ograniczenie to nie dotyczy produktów sprzedawanych w formie elektronicznej.
 6. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 7. Sklep Flamberg zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 8. W przypadku wad fizycznych Produktu: Sklep Flamberg ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu oraz kodeksu cywilnego. W szczególności, Sklep Flamberg ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku wad prawnych Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem art. 7 p. 4 niniejszego Regulaminu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów. W razie zakupu Wejściówek termin 14-dniowy liczony jest od wysłania wiadomości mailowej z Wejściówką. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji Flamberg lub pocztą elektroniczną na adres konwent@flamberg.pl
 3. Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od umowy:
  1. Adresat: Fundacja Flamberg, Mysłowice, ul.  Krakowska 7/3 41-400
   e-mail: konwent@flamberg.pl  
  2. Ja __________________(pełne dane, które zostały podane w czasie zakupu) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: __________________
  3. Data zawarcia umowy__________________ oraz odbioru__________________
  4. Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
  5. Adres Konsumenta(-ów)
  6. Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej
  7. Data__________________
 4. Sklep Flamberg potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając do Klienta wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Fundacja Flamberg  Mysłowice, ul.  Krakowska 7/3 41-400. W przypadku Wejściówek dostarczonych elektronicznie nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Sklep Flamberg oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep Flamberg zablokuje kod widoczny na Wejściówce, umożliwiający skorzystanie z usługi.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sklep Flamberg zwróci Konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie, Sklep Flamberg nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Sklep Flamberg nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Sklep Flamberg dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Warunki szczególne dotyczące Wejściówek

 1. Wejściówki – w okresie ich ważności – uprawniają do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep Flamberg, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie dla danej Wejściówki. W celu skorzystania z takich usług konieczne jest dokonanie akredytacji po przybyciu na miejsce odbywania się Wydarzenia zgodnie z Regulaminem Konwentu https://flamberg.pl/o-konwencie/regulamin-konwentu/.
 2. Ilość Wejściówek jest ograniczona.
 3. Wejściówka staje się ważna dopiero po całkowitym opłaceniu zamówienia.
 4. Wejściówka jest ważna wyłącznie w dacie Wydarzenia. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: konwent@flamberg.pl  lub listownie na adres Sklepu Flamberg wskazany w definicjach.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz numer Zamówienia i opis reklamacji.
 3. Sklep Flamberg rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundacja Flamberg, z siedzibą w Mysłowicach, ul.  Krakowska 7/3 41-400, NIP 63442858887, REGON 363971722, wpisaną do rejestru fundacji i stowarzyszeń i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której własnością jest sklep internetowy Sklep Flamberg (‘Sklep Flamberg’).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Flamberg dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Klientem a Sklepem Flamberg, dotyczącej usług świadczonych przez Sklep Flamberg bądź sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep Flamberg. Ponadto, Sklep Flamberg może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Sklep Flamberg, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.
 3. Dla celów marketingowych Sklep Flamberg i Fundacja Flamberg może również przetwarzać dane osobowe, w tym w szczególności wizerunek, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie, gdyby cofnięcie zgody i wycofanie wizerunku Klienta wiązało się z kosztami, Klient zobowiązany jest pokryć koszty cofnięcia zgody. Za datę wycofania zgody przyjmuje się datę przekazania odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy konwent@flamberg.pl.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sklepu Flamberg lub w oparciu o umowy o wolontariat wskazujące zakres przekazanych uprawnień do danych, np. podwykonawcom usług takich jak kurierzy, obsługa księgowa, obsługa prawna, obsługa sklepu.
 5. Z zastrzeżeniem ust. poniżej, dane osobowe Klientów dla potrzeb wykonania umowy będą przechowywane przez Sklep Flamberg przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez Sklep Flamberg przez okres korzystania z Serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Sklep Flamberg będzie je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
 7. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient ma prawo do żądania od Sklepu Flamberg dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z Sklepem Flamberg.

10. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Flamberg zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Flamberg nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep Flamberg w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Serwisu lub w treści prezentowane w Serwisie, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której mowa w treści Regulaminu, Sklep Flamberg nie przewiduje udzielenia gwarancji na Produkty ani świadczenia usług posprzedażnych. Sklep Flamberg nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Spory wynikające z umowy o dostarczenie Produktu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i Sklep Flamberg, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.