Loading

REGULAMIN KONWENTU

 1. Uczestnicy Flambergu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obozowisko i teren gry.
 2. Uczestnicy Flambergu w wieku poniżej 18 lat powinni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konwencie.
 3. Osoby w wieku poniżej 15 roku życia nie mogą uczestniczyć w konwencie (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczestnikiem Flambergu jest również prawny opiekun takiej małoletniej osoby).
 4. Uczestnicy chcący przyjechać na konwent ze zwierzęciem muszą zgłosić wcześniej ten fakt do organizatorów poprzez mail konwent@flamberg.pl
 5. Uczestnik przyjeżdżający ze zwierzęciem na konwent zobowiązany jest przestrzegać wszystkich wytycznych organizatorów w zakresie opieki i kontroli nad zwięrzęciem, oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by jego zwierzę nie było uciążliwe dla innych uczestników konwentu.
 6. W przypadku naruszenia wytycznych organizatora w zakresie opieki nad zwierzęciem, albo w wypadku, gdy zachowanie zwierzęcia będzie uciążliwe dla innych uczestników konwentu, uczestnik będzie proszony o wywiezienie zwierzęcia poza teren konwentu.
 7. Uczestnicy Flambergu zobowiązani są do wpłacenia składki na pokrycie kosztów związanych z organizacją konwentu.
 8. W ramach składki organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom miejsca biwakowego, dostępu do ujęcia wody, dostępu do toalet, wywozu śmieci.
 9. Dodatkowo zobowiązują się do organizacji gier, larpów i innych atrakcji przewidzianych w programie konwentu.
 10. Od momentu przyjazdu aż do opuszczenia terenu imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność prawną i finansową.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników. Organizatorzy nie ponoszą też odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia lub wypadki będące zwykłym następstwem udziału w imprezie.
 12. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne robienie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatora, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w celach promowania konwentu
 14. Uczestnicy zobowiązany jest do traktowania siebie nawzajem z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Jeżeli jakikolwiek uczestnik poczuje, że jego granice zostały w jakikolwiek sposób naruszone, może to zgłosić do Organizatorów, lub wyznaczonych osób zaufania, które zapewnią wszelką niezbędną pomoc.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania, zwłaszcza w porze nocnej. Niewłaściwe zachowanie może spowodować wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji (do usunięcia z Flambergu, bez zwrotu składki, włącznie).
 16. Uczestnicy Flambergu zobowiązani są do utrzymania porządku w miejscu biwakowania.
 17. Rozbijanie namiotów poza przestrzenią wskazaną przez organizatorów, a szczególnie w lesie, jest zabronione.
 18. Na terenie obozu zakazuje się:
  strzelania z łuków przy użyciu strzał ostrych, broni pneumatycznej, torsyjnej i palnej, pod groźbą usunięcia z imprezy bez zwrotu składki.
  odtwarzania muzyki mechanicznej w sposób mogący przeszkadzać innym uczestnikom imprezy
 19. W przypadku zagrożenia pożarowego obowiązuje zakaz palenia ognisk za wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych.
 20. Naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może się wiązać z usunięciem z terenu konwentu, bez zwrotu akredytacji.

Regulamin gier i larpów

 1. Organizatorzy atrakcji Flambergowych zastrzegają sobie prawo do limitu uczestników danej zabawy i ich ewentualnego doboru.
 2. Uczestnicy atrakcji programowych zobowiązani są do przestrzegania ich reguł, za ich łamanie grozi wykluczenie z dalszego udziału w zabawie.
 3. Udział w w atrakcjach programowych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jest całkowicie zabroniony. Konsekwencją złamania tego zakazu może być wykluczenie z zabawy, a nawet usunięcie z konwentu bez zwrotu składki.
 4. Uczestnikom atrakcji programowych zabrania się wprowadzania do nich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych graczy (faktyczna broń, ostre elementy strojów, itp.).