Loading

Traktat 2F

W dniu dwudziestego ósmego czerwca AD 2021

 

Konwenty Flamberg i Fornost zawarły następujący traktat o przyjaźni i współpracy:

 

 1. Miejsce konwentów
 2. Oba konwenty odbędą się w Czatachowej.

 

 1. Termin konwentów
 2. Fornost odbędzie się w dniach 7-14 sierpnia 2021.
 3. Flamberg odbędzie się w dniach 14-21 sierpnia 2021.

 

III. Akredytacje:

 1. Osoby deklarujące przyjazd na konwent Flamberg, nie uczestniczące w żadnych punktach programu konwentu Fornost, mogą przebywać na polu od piątku 13 sierpnia, bez ponoszenia dodatkowych opłat ale przy pełnej akceptacji regulaminu Fornostu.
 2. Osoby posiadające akredytację konwentu Fornost nie uczestniczące w żadnych punktach programu konwentu Flamberg, mogą przebywać na polu do północy niedzieli 15 sierpnia, bez ponoszenia dodatkowych opłat, ale przy pełnej akceptacji regulaminu Flambergu.
 3. W sobotę 14 sierpnia do godziny 10:59 osoby, które posiadają akredytację (potwierdzoną opaską) konwentu Flamberg obowiązuje regulamin konwentu Flamberg, wszystkie pozostałe  osoby przebywające na polu, łącznie z osobami wymienionymi w III.1 obowiązuje regulamin konwentu Fornost.W tym ograniczona dostępność do wyznaczonej strefy Terenu Konwentu dla osób nie spełniających wymagań epidemicznych Konwentu Fornost.
 4. Od soboty 14.08.2021 od godziny 11.00 wszystkie osoby, łącznie z wymienionymi w III.2 obowiązuje regulamin konwentu Flamberg.
 5. Uczestnicy Flambergu przebywający na polu przed piątkiem, którzy nie chcą brać udziału w punktach programu Fornostu płacą odpowiednio zmniejszoną akredytację, uwzględniającą koszty utrzymania infrastruktury pola w kwocie 20 PLN/ dziennie. To samo dotyczy uczestników Fornostu, którzy chcieliby zostać na polu po niedzieli.
 6. Wszystkie osoby przebywające na polu mogą w równy sposób z niego korzystać, przestrzegając przy tym regulaminu konwentu i obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem IV p. 2-4.

 

IV Zasady sanitarne 

1.W związku z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, wszystkie osoby biorące udział w Konwencie Fornost oraz Konwencie Flamberg są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania ustalonych przez władze państwowe nakazów i ograniczeń. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z uczestnictwa w wydarzeniu i nakazem opuszczenia terenu bez zwrotu opłat za uczestnictwo, a także zawiadomieniem organów porządkowych i sanitarnych.

 1. Organizatorzy wydarzeń mają prawo wprowadzić dodatkowe zasady bezpieczeństwa w postaci regulaminów i zaleceń dostępnych dla uczestników wydarzeń.
 2. W wypadku jeśli jeden z Konwentów wprowadzi dodatkowe wymagania dla uczestnictwa w wydarzeniu, uczestnicy drugiego nadal mogą w zgodzie z III p.1-5 przebywać w wyznaczonej strefie pola namiotowego, sanitariatów (bez pryszniców), cateringu jednak bez możliwości uczestniczenia w takich punktach jak ogniska, spotkania itp. oraz wstępu do wyznaczonej strefy Konwentu o ile nie zaakceptują regulaminu rzeczonego konwentu.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom obu wydarzeń Organizatorzy Konwentów mogą ustalić punkty programu zamknięte, dostępne jedynie dla osób akredytowanych na danym Konwencie, również w dniu 14.08.2021, a także oznakować przestrzeń takiego wydarzenia. Wyegzekwowanie tego uprawnienia, oznaczenie miejsca oraz dopilnowanie jego przestrzegania leży po stronie Organizatora zamkniętego punktu programu. 

 

 1. Banlista
 2. Osoby objęte banlistą Fornostu mogą pojawić się na polu od soboty.
 3. Osoby objęte banlistą Flambergu muszą opuścić teren konwentu w niedzielę.

 

Organizacja Konwentu Flamberg Narodziny 2021 oraz Organizacja Konwentu Fornost.

Ostatnia zmiana 30.06.2021